Dataskyddsförordning – GDPR

Gotland WHG AB, Donners Plats 6, 621 57 Visby

Organisationsnummer: 559039-4960

Din integritet är viktig för oss på Gotland WHG AB – Hotell Slottsbacken, Donners Hotell, Hotell Visby Börs samt Hotell Repet och vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Genom denna policy informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet.

 1. Personuppgiftsansvarig
  Gotland WHG AB är personuppgiftsansvarig för och behandlar de personuppgifter du lämnar till oss. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Det gäller t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Gotland WHG AB kan även behandla information om dig som inhämtats från tredje part t.ex. din arbetsgivare eller adressregister.
 2. Insamling av personuppgifter
  Vi samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig som kund och företaget som bokar din vistelse. Kontaktuppgifter kan även inhämtas från adressregister.
 3. Ändamålen med behandlingen
  Gotland WHG AB bedriver hotellverksamhet i Visby. Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna hantera er bokning på respektive anläggning Hotell Slottsbacken, Donners Hotell, Hotell Visby Börs samt Hotell Repet.
  Om du bokar ett hotellrum hos oss behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och ta betalt för din bokning. Detta omfattar även vår behandling i syfte att påminna eller informera dig om din bokning i anslutning till din vistelse.
 4. Hanteringen av personuppgifter
  Gotland WHG AB kan komma att behandla kunder och leverantörers kontaktpersoners personuppgifter samt övriga intressenters uppgifter för ovan angivna ändamål. Sådana uppgifter utgörs av namn, adress, e-postadress, befattning, och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. Ditt personnummer kan också komma att behandlas för det fall ditt bolag är en enskild firma.
  I vissa fall kan känsliga personuppgifter om hälsa behandlas när det gäller t.ex. uppgift om allergier och liknande för beställning av mat eller bokning av rum. Uppgifterna används för att vi ska kunna uppfylla bokningen.
  Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att Gotland WHG AB ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.
 5. Tillgång till personuppgifterna
  Gotland WHG AB lagrar personuppgifterna lokalt och uppgifterna används främst inom vår egen verksamhet.
  Vi säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för direktmarknadsföringsändamål. Gotland WHG AB överför heller inte personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES-området.
 6. Lagringstid
  Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden.
 7. Den registrerades rättigheter
  Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som Gotland WHG AB behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt till överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till Hotellchef, Petra Engström. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Ansökan måste därför ske skriftligen och vara undertecknad i original. Brevet sänds till den postadress som anges ovan i denna personuppgiftspolicy.
  Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.
 8. Tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter
  Gotland WHG AB vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi krypterar våra lagringsytor och använder säkerhetsåtgärder enligt branschstandard. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Anställda hos Gotland WHG AB är skyldiga att följa våra interna policys och rutiner för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt.
 9. Ändringar av Integritetspolicyn
  Gotland WHG AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: www.wisbyhotelgroup.se. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.
Integritetspolicy uppdaterad: 2018-06-05